Metody płatności

Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

1. Przedpłata – przelew na rachunek bankowy firmy na podstawie faktury profoma. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku firmy.

Dane adresowe do przelewu:

Indual Sp. Z o.o.

Ul. Staszica 5

26-220 Stąporków

Numer konta do przelewów:

PEKAO Bank Pekao S.A. : 42 1240 5006 1111 0010 3328 9819

2. Za pobraniem – Klient płaci Przewoźnikowi przy odbiorze zamówionego Produktu.

3. Gotówką – w przypadku gdy Klient osobiście odbiera zamówienie w siedzibie Sprzedającego.

Warunki dostawy i koszty dostawy

 1. Wysyłka zamawianych Produktów nastąpi najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia. W przypadku metody płatności „przedpłata” termin liczy się od daty zaksięgowaniu środków na rachunku firmy. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych Zamówienie zastanie anulowane.
 2. Zamawiane produkty dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu, będący adresem pocztowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o gotowości Produktu do odbioru. Nie odebranie zamówionego Produktu w ciągu 5 dni roboczych skutkuje anulowaniem Zamówienia (licząc od dnia gdy Klient został poinformowany o możliwości odbioru).
 4. Przy odbiorze zamawianych Produktów Klient jest zobowiązany sprawdzić stan i ilość dostarczonych produktów.
  W przypadku stwierdzenia braków i/lub uszkodzeń transportowych Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności przewoźnika. W przypadku braku protokołu niezgodności podpisanego przez przewoźnika, traktuje się, że Produkty zostały dostarczone zgodnie z Zamówieniem. Powyższe nie dotyczy odbioru osobistego.
 5. Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, w zależności od wagi i gabarytu przedmiotu, zgodnie z taryfikatorem danej firmy kurierskiej.

Odpowiedzialność za wady Produktu i Reklamacja

 1. Firma jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi pisemnej gwarancji. Gwarancja wynosi 12 miesięcy, chyba że w ofercie Produktu wskazano inaczej. Gwarancja rozpoczyna się w momencie gdy Klient wejdzie w posiadanie Produktu i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w Produkcie sprzedanym. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fabryczne lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił Sprzedawcę pisemnie, w terminie udzielonej gwarancji, o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Klientowi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W przypadku gdy Klientem jest Konsument, Sprzedający odpowiada za wady Produktu na zasadach rękojmi Dział II kodeksu Cywilnego art. 556-576
 4. Reklamacja możne być złożona w dowolnej formie. Najlepiej zrobić to pisemnie, korzystając z gotowego formularza link . W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę, datę jej stwierdzenia oraz określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio w jego siedzibie, wysyłać listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@hclift.pl
 5. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona art. 558 i n Kodeksu cywilnego. Sperzdający odpowiada za wady fabryczne (gwarancja). Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą i która jest ograniczona do wartości zamówienia. 5.1 Wszystkie zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora Klienta. Rzeczywisty produkt może również nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu (zależy to od kraju pochodzenia i producenta produktu, który aktualnie znajduje się w magazynie). Wystąpienie powyższych rozbieżności nie stanowi wady Produktu. 5.2. Indual Sp. Z o.o. Cały czas dąży do podniesienia jakości i funkcjonalności oferowanych Produktów, dlatego też zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych bez informowania o tym. Wszelkie zmiany parametrów technicznych nie mających istotnego wpływu na funkcjonalność Produktu nie mogą być traktowane jako wada Produktu.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

Prawo do odstąpienia od umowy

I. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sklepu dokonać zwrotu lub wymiany dostarczonego Produktu w terminie 3 dni roboczych od momentu odbioru Produktu pod warunkiem że Produkt nie był użytkowany, nie nosi śladów użytkowania oraz Produkt jest w pełni wartościowy i nie uszkodzony. Koszty dostawy wymienianego i/lub zwracanego Produktu ponosi Klient.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości potrącenia 5% wartości brutto zamawianego Produktu na poczet kosztów obsługi.

II. Klient, będący Konsumentem

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta. Do zachowania terminu odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował że sam odbierze Produkt.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt przygotowania Produktu do wysyłki, koszt odesłania Produktu do Sprzedającego).

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Zwrotu można dokonać osobiście w siedzibie Sprzedającego w Stąporkowie, ul. Staszica 5, 26-220 Stąporków.

6. Sprzedający zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY